19 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, sesja Rady Gminy Braniewo. Jest nam niezmiernie miło, gdyż w obradach uczestniczył gość szczególny, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Spotkanie było okazją do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu strażackiego w ramach RPO poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Nie była to pierwsza wizyta Marszałka w Urzędzie Gminy. Bliska współpraca samorządu województwa z Gminą Braniewo sprzyja wielu spotkaniom i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jako jedno z ostatnich, Marszałek wymienił dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego na wyposażenie jednostki OSP. Zaznaczył, że w całym województwie tylko 11 gmin otrzymało środki unijne na ten cel, w tym Gmina Braniewo. Koszt zadania opiewa na kwotę 800 tys. zł z czego dofinansowywanie wynosi 680 tys., a więc było o co zwalczyć.

Następnie Pan Marszałek nawiązał do uchwały, która znalazła się w porządku obrad wczorajszej sesji. Dotyczy ona udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Samorządy zawarły porozumienie, którego celem jest współpraca na rzecz zapewnienia warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z powyższym, udział Gminy w kosztach realizacji zadania, ustalany jest corocznie w wysokości równej sumie opłat, należnych w danym roku Gminie, w związku z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie”.

Następnie Marszałek poinformował o planach inwestycyjnych województwa na bieżący rok. Podkreślił, że najwięcej środków  zabezpieczonych zostało na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym dróg przebiegających przez naszą gminę Nr 504 i Nr 507. Marszałek poinformował również o planach rozwoju współpracy kulturowej i gospodarczej z Rosją. Na zakończenie zaprosił Sołtysów i władze Gminy na spotkanie, organizowane w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Sołtysa, które odbędzie się w marcu.

Po wystąpieniu Marszałka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego. W ramach podziękowania za dobrą współpracę, Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady wręczyli Panu Marszałkowi drobny upominek.

W sesji udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych. Komendant Powiatowy Policji zachęcał wszystkich do udziału w debacie społecznej pn. „Rozświetlamy Braniewo” poświęconej bezpieczeństwu pieszych, która odbędzie się 24.01.2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury o godzinne 16:00.

Dalsza część sesji przebiegła według ustalonego porządku obrad. Głos zabrał również Wójt, przedstawiając sprawozdanie z bieżącej działalności. Przekazał dobrą informację, że dobiegają końca prace projektowe związane z budową wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec i kanalizacji w Maciejewo-Lipowina. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji. Mamy nadzieję na rychłe rozpoczęcie prac budowlanych.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa