Zapraszamy Państwa na XXV Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 24 lutego 2017r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Braniewo dnia 24 lutego 2017 roku:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Bobrowiec.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zawierz na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Lipowska na okres dłuższy niż 3 lata.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Braniewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” i zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
 11. Przerwa 15  minut.
 12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,  w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Braniewo.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 14. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa