Zapraszamy Państwa na XXXII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

   
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Braniewo:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze na okres dłuższy niż 3 lata.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żelazna Góra zbudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot najmu.

10. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku stanowiącego pomieszczenie pomocnicze do lokalu mieszkalnego.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szyleny zbudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot najmu.

13. Przerwa 15 minut.

14. Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2017 Rady Gminy Braniewo   z dnia  6 października 2017 r. w sprawie podziału Gminy Braniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

18. Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Braniewo.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.

20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.

21. Projekt stanowiska Rady Gminy Braniewo w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Zakończenie obrad.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa