Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Gmina Braniewo w internecie surfuje po całym świecie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Termin realizacji: 02.01.2013 – 30.09.2014
Wartość projektu: 1.027.493,10 zł

Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
W dzisiejszych czasach komputer w domu to podstawa – jednak nie dla wszystkich. Są jeszcze takie gospodarstwa domowe, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do świata wirtualnego. Aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Braniewo wójt Tomasz Sielicki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie”.
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.027.493,10 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Dzięki tym funduszom zapewnimy bezpłatny dostęp do zasobów sieci Internet wszystkim mieszkańcom Gminy Braniewo, poprzez utworzenie punktów dostępu w szkołach, świetlicach i bibliotekach. Osoby znajdujące się w najcięższej sytuacji materialnej z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o otrzymanie bezpłatnego zestawu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.
W ramach projektu sfinansowany zostanie zakup sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu dla grupy 54 gospodarstw domowych. Gmina zakupi równie 84 zestawy komputerowe, w które zostaną wyposażone świetlice, biblioteki i szkoły podległe Gminie. Z każdego gospodarstwa domowego jedna osoba zostanie gruntownie przeszkolona z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz Internetu.
Mieszkańców Gminy spełniających niżej wymienione kryteria Wójt Gminy Braniewo serdecznie zaprasza do składania wniosków. Termin rekrutacji: 18 marca 2013r. – 17 kwietnia 2013r.
Warunki uczestnictwa w projekcie:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
dzieci i młodzież uczącą się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
gospodarstwa domowe na dzień złożenia wniosku nie mogą posiadać komputera ani dostępu o Internetu.