INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Dlaczego warto tu inwestować

Do mocnych stron zalicza się charakterystyczne zasoby, kwalifikacje lub dobre strony zgodnie z potrzebami rynku. W gminie Braniewo do mocnych stron zaliczyć należy:

 

 • przygraniczne położenie (położenie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim),granica Unii Europejskiej, naturalną granicą  Gminy Braniewo jest Zalew Wiślany)
 • dostęp do Morza Bałtyckiego
 • korzystne warunki krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne
 • wolna rolnicza przestrzeń produkcyjna i korzystne warunki agroklimatyczne
 • wolna inwestycyjna przestrzeń gospodarcza
 • pozytywne rezultaty działań gospodarczych opartych na lokalnych surowcach
 • znaczne rezerwy taniej roboczej
 • możliwość rozwoju produkcji energii odnawialnej
 • położenie przy trasach międzynarodowych przejść granicznych i odbudowanie zerwanych mostów na trasie Elbląg-Grzechotki ( obrze rozwinięty system komunikacji drogowej oparty o system dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewniający powiązania poszczególnych miejscowości z siedzibą gminy, powiatu i województwa. Głównym powiązaniem gminy z gminami sąsiednimi oraz sąsiednimi jednostkami miejskimi i województwem są drogi krajowe: nr S22, nr 54 oraz drogi wojewódzkie nr 507 i nr 504),
 • możliwość wykorzystania wód termalnych
 • pozytywny bilans migracji ludności
 • różnorodność narodowa i etniczna
 • korzystny stan powietrza atmosferycznego i brak uciążliwości spowodowanej hałasem posiadanie wolnej bazy dla edukacji rezerw siły roboczej i pozytywny klimat dla podejmowania inicjatyw edukacyjnych.
 •   kompleksowa obsługa inwestora oraz pomoc władz w całym procesie inwestycji,
 •   duży potencjał siły roboczej,
 •   dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna ( dostęp do bocznic kolejowych oraz terminali przeładunkowych)

 

 

Atrakcje i uroki regionu:

Przystań żeglarska w Nowej Pasłęce zlokalizowana na wschodnim brzegu rzeki Pasłęki przystań, została oddana do użytku w 2012 roku. Przystosowana jest do stałego cumowania blisko 40 jachtów. Żeglarze mają do dyspozycji slip oraz około stu metrów oświetlonego, umocnionego nabrzeża, wyposażonego w  odbojnice, y-bomy  i urządzenia cumownicze. Odcinek nabrzeża w pobliżu mostu zwodzonego, przystosowany jest do cumowania burtą większych jednostek.

Atrakcja przyciąga wielu turystów i jest dumą mieszkańców. Wykorzystując istniejący potencjał,     w Nowej Pasłęce organizowane są Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Zjawiskowe wydarzenie odbywające się corocznie na wodach Zalewu Wiślanego, wpisało się już w tradycję Gminy Braniewo. Zimą zaś, Zalew jest niesamowitym miejscem do organizacji rajdów bojerowych.

Między innymi dzięki tej inwestycji, Gmina otrzymała tytuł „Wzorowej Gminy”,                                         w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Europa Press Media”. Gmina Braniewo zaprezentowała inwestycje zrealizowane w zakresie TURYSTYKI. Wysoko oceniona została znacząca poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie przyjaznego wizerunku Nowej Pasłęki.

Gmina otrzymała również nagrodę „Przyjaznego Brzegu” za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów.

 

Obszar gminy Braniewo cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Teren ten przynależy do tzw. „Zielonych Płuc Polski" - północno-wschodniego fragmentu kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku naturalnym . Szata roślinna na przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego.

Duże znaczenie dla zachowania bogactwa występujących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów mają obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody.

Gmina Braniewo położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, u ujścia dwóch rzek: Pasłęki i częściowo Baudy. Jest to gmina przygraniczna leżąca nad Zalewem Wiślanym .

Według podziału fizyczno geograficznego gmina Braniewo leży na Wybrzeżu Staropruskim, Równinie Warmińskiej i skraju Wzniesień Górowskich.

Rezerwaty

Ostoja bobrów na rzece Pasłęce – rezerwat ssaków, rozciągający się na terenie gmin: Wilczęta, Płoskinia, Braniewo i Pieniężno, przedmiotem ochrony są w nim stanowiska bobrów, zaliczony do sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Rezerwat torfowiskowy turzycowo-mszysty Cielętnik, położony w gminie Braniewo, chroniący stanowisko brzozy niskiej.

Obszary Chronionego Krajobrazu i Natura 2000

Na terenie gminy Braniewo występuje:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego,

gdzie obwiązują zasady i ograniczenia określone w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie:

 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki;
 • Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego.

 

Największe atrakcje turystyczne gminy i okolic (gminy ościenne) w kontekście spędzania wolnego czasu:

- przystań żeglarska w Nowej Pasłęce

- kościół pw. Świętej Rodziny w Żelaznej Górze

- kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce

- ruiny pałacu w Lipowinie wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.

- ruiny pałacu w Rudłowie wzniesionego w pierwszej poł. XVIII w.

- pałac w Podleśnym z 1890 r.

- Szlak Kopernikowski–pieszy szlak turystyczny biegnący głównie przez  miejsca związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika

- Transgraniczny Szlak Rowerowy R64–szlak, którego część przebiega przez Frombork, Różaniec, Nową Pasłękę, Ułowo i Braniewo

- Rezerwat torfowiskowy Cielętnik

- Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

- Kościół św. Trójcy w Braniewie

- Bazylika  pw. św. Katarzyny w Braniewie

- Sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie

- Gotycka baszta zamkowa w Braniewie

- Spichlerz pochodzący z XVII wieku znajdujący się przy ulicy Portowej w Braniewie

- Klasztor Sióstr Katarzynek w Braniewie

- Wzgórze Katedralne we Fromborku

- Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku.

- Gotycka Wieża Kopernika we Fromborku, w której znajduje się obecnie planetarium.

- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

- Muzeum Misyjno - Etnograficzne na terenie Domu Misyjnego księży werbistów w Pieniężnie.

- Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy”


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii