INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Dzisiaj w sali konferencyjnej, w Urzędzie Gminy Braniewo odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Braniewo.

 

Wójt omówił pracę w okresie między sesjami, a także sprawy bieżące. Wójt przedstawił także jak wygląda obecna sytuacja dotycząca zakupu węgla dla mieszkańców Gminy Braniewo. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w tej sprawie, o których Państwa poinformujemy.
Miłym punktem Sesji było zaproszenie Pani Ireny Urbanowicz, która zdobyła nagrodę główną w konkursie Potrzebni w kategorii Aktywny Senior/Seniorka Warmii i Mazur. Dnia 5 października w Olsztynie odbyła się Konferencja Wojewódzka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i to właśnie tam została przyznana nagroda jednakże Pani Irena osobiście nie mogła jej odebrać z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i to właśnie dziś w imieniu Marszałka nagrodę przekazał Wójt Gminy Braniewo wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Braniewo.
Kolejnym miłym akcentem było przekazanie podziękowania i gratulacji dla mieszkańców Maciejewa, którzy dzięki ciężkiej pracy zdobyli II miejsce w konkursie wojewódzkim "Czysta i piękna zagroda - Estetyczna Wieś 2022". Nagroda to aż 15 tyś złotych. Podziękowania w imieniu mieszkańców odebrał Sołtys Sołectwa Świętochowo Piotr Jankowski.
Porządek obrad XXXVII Sesja Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Gronówko.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Gronówko.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Zawierz.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rusy.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze, położonej w miejscowości Świętochowo.
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/VIII/2020 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w podległych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Braniewo.
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bobrowiec dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Szyleny dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Podleśne dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022-2029.
15. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2022 rok.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii