INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Braniewo.

 

Wójt przedstawił wszystkim zgromadzonym sprawozdanie między sesjami, wspominając o zorganizowanych wydarzeniach w naszej gminie.
Na sesji oprócz zgromadzonych Radnych i Sołtysów, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Stanisława Żołędziewskiego obecny był Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biura Regionalnego w Elblągu Pan Edward Pietrulewicz, który oprócz wręczenia Radnym i Sołtysom symbolicznych kalendarzy, przedstawił dotychczasowe wspólne realizacje, plany, a także bieżące sprawy związane między Urzędem Marszałkowskim a Gminą.
Dyrektor wyjaśnił jak ważna jest współpraca między samorządami, jednocześnie wspominając jak bardzo wysoko ceni współpracę z Radnymi i Wójtem Gminy Braniewo. Przekazał serdecznie podziękowania za zrozumienie, poparcie wyznaczanych kierunków rozwoju oraz zaufanie.
Słowa uznania i podziękowania skierował również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek za znakomitą współpracę na rzecz wszystkich mieszkańców.
Porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze, położonej w miejscowości Rogity.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w miejscowości Żelazna Góra.
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Uchwała w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022-2029.
12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2022 rok.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii