INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

30 kwietnia o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Braniewo rozpocznie się sesja Rady Gminy.


W programie sesji ślubowanie nowego radnego Pawła Szakiewicza, informacje przedstawicieli współpracujących z gminą, informacja przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami, informacja wójta Gminy z prac w okresie między sesjami oraz sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie (sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej), a także zapytania i wolne wnioski.

Radni podejmą uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały nr 6/VI/2010 Rady Gminy Braniewo z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków komisji Rady Gminy;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie Nowa Pasłęka;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie Nowa Pasłęka;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowiec na okres dłuższy niż 3 lata;
- wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Pętli Żuławskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
- zmiany uchwały Nr 90/VI/2013 Rady Gminy Braniewo z dnia 20 grudnia  2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na  lata  2014- 2025;
- zmian budżetu gminy na 2014 rok.
- przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie.

Wykonanie budżetu i absolutorium
Podczas najbliższej sesji wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki złoży sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2013 rok.
Radni zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, na ten temat wypowie się także Komisja Rewizyjna.
W związku z realizacją budżetu radni podejmą dwie uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok i w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii