INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XV Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 11 marca 2016 r. o godz.10:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Braniewo dnia 11 marca 2016 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przekazywanej nieodpłatnie nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Jarocin.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

12. Przerwa 15 minut.

13. rojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zakrzewiec.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z zasobu Agencji Mienia Wojskowego.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.

16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego znajdującego się w obrębie Wola Lipowska.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Braniewo.

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Braniewo na lata 2016-2024.

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1377N Nowa Pasłęka-Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2”.

22. Przerwa 10 min.

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia Rady Gminy Braniewo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2016 – 2025 r.

25. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.

27. Zapytania i wolne wnioski.

28. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

29. Zakończenie obrad.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii