INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Zapraszamy Państwa na XXXII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

   
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Braniewo:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Podgórze na okres dłuższy niż 3 lata.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żelazna Góra zbudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot najmu.

10. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku stanowiącego pomieszczenie pomocnicze do lokalu mieszkalnego.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szyleny zbudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot najmu.

13. Przerwa 15 minut.

14. Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2017 Rady Gminy Braniewo   z dnia  6 października 2017 r. w sprawie podziału Gminy Braniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

18. Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Braniewo.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.

20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.

21. Projekt stanowiska Rady Gminy Braniewo w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Zakończenie obrad.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii