INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Zapraszamy Państwa na XXXIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.


Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Braniewo:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobrowiec.

7. Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Szyleny.

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

11. Przerwa 10 minut.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Braniewo na 2018 r.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2026.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

20. Zakończenie obrad.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii