INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Braniewo

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. dotycząca zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) nakładając zarówno na gminę jak i na jej mieszkańców nowe obowiązki. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi, ustanawia nowe zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odpłatności za te usługi. Gmina jest zobowiązana wprowadzić nowy system do dnia 1 lipca 2013 r.

 

Jak będzie działał gminny system zagospodarowania odpadów komunalnych?

1. Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.
Stawka opłaty może być naliczana w zależności od:
- liczby mieszkańców
- powierzchni  nieruchomości
- ilości zużytej wody
Ponieważ nie wszystkie nieruchomości na terenie naszej gminy są podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, naliczanie opłaty na podstawie zużytej wody nie jest możliwe. Ponadto ilość wytwarzanych odpadów nie zawsze odpowiada powierzchni lokalu mieszkalnego, a jednoosobwe gospodarstwo domowe produkuje mniej śmieci niż gospodarstwo wieloosobowe, dlatego też Gmina Braniewo przewiduje przyjęcie wariantu polegającego na naliczaniu opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczania opłaty w ustalonym przez gminę terminie i w ustalonej kwocie.
3. Opłata za odpady będzie uzależniona od faktu czy właściciel nieruchomości będzie segregował odpady. Za odpady posegregowane będzie naliczana opłata niższa, z kolei za odpady zmieszane zapłacić trzeba będzie wyższą stawkę.
4. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naszej Gminy punktem selektywnego przekazywania odpadów jest punkt przeładunkowy w mieście Braniewo gdzie odpady typu: zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe ( np. meble), zużyte opony, będzie można oddawać bez poniesienia opłaty z tego tytułu.
5. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty: zbierania, odbierania, transportu,   odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu.
6. Zamiast zawierania umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady, mieszkańcy będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku budynków wielorodzinnych deklarację będzie składał zarządca nieruchomości. Jeśli dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty ulegną zmianie, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zmiany.
7. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane.
8. Odebrane odpady będą transportowane do Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Braniewie i umieszczane w specjalnych kontenerach z użyciem prasy pozwalającej zmniejszyć ich objętość. Następnie „sprasowane” odpady będą przewożone do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,   którą w naszym rejonie, zgodnie z Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 (uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.), jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, gdzie będą sortowane i poddawane odzyskowi. Pozostałości po sortowaniu, których nie będzie można odzyskać będą składowane w kwaterze balastu w Elblągu i w Braniewie.
9. Właściciel nieruchomości nadal będzie zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także do postępowania z odpadami w sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Gmina będzie sprawować nadzór nad wywiązywaniem się mieszkańców ze swoich obowiązków (składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja, prawidłowe zbieranie odpadów), jak i odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przez przedsiębiorcę.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii