INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wójt Gminy Braniewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Braniewo

I. Przedmiot przetargu:
Działka nr 145 o powierzchni 5,82ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą KWEL1B/00011695/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz hipotek.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 10.12.2015 do dnia 09.12. 2018r.


II. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1200zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł)

III. Miejsce i termin przetargu
Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 03 grudnia 2015r o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5; 14-500 Braniewo ( sala konferencyjna).
PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie 50,00 złotych.

IV. Wadium
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu , które wynosi 100zł ( sto zł ) na konto Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy nr konta 05 8313 0009 0039 0039 2000 0160.
Wadium powinno być wniesione do dnia 30 listopada 2015r.
Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.
Wadium, wpłacone przez uczestnika która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zaś dla pozostałych osób niezwłocznie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

V. Pozostałe informacje
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną w kasie Urzędu Gminy opłatą skarbową w wys. 17 zł,
4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Braniewo tel. 55-644-03-21


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii