INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 34/VII/2016

Wójta Gminy Braniewo

z dnia 29 czerwca 2016 roku

 

WÓJT GMINY BRANIEWO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

w Żelaznej Górze (14-500 Braniewo Żelazna Góra 41)

 

I.Podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 20 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo; 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do urzędu gminy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

III.Rodzaj i termin realizacji zadania:

Celem jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu i funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

Środowiskowy Dom Samopomocy powinien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zadania od dnia 29 lipca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy powinien realizować między innymi  następujące funkcje:

– stworzenie systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych przede wszystkim na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprzez realizację programu wspierająco – aktywizującego,

– wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom specjalistycznej opieki zdrowotnej,

– wsparcie w zakresie załatwiania spraw urzędowych,

– integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).

 

Zadania Domu byłyby następujące :
– kształtowanie umiejętności w zakresie usamodzielnienia i zaradności życiowej,
– kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
– kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
– terapia psychologiczna,
– zajęcia pedagogiczne,
– pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami,

– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami,

– rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnienia do lepszego funkcjonowania w środowisku,

– działania na rzecz integracji ze środowiskiem społecznym,

– szkolenie kadry zatrudnionej w ŚDS.

 

IV.Czas pracy Domu:

 1. Środowiskowy dom samopomocy ma funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy musi działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).
 3. W terminie do 15 stycznia następnego roku kierownik domu opracowuje sprawozdanie z realizacji programu i rocznego planu działalności w roku poprzednim, zgodnego z § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1586).
 4. Kierownik składa sprawozdanie do Urzędu Gminy Braniewo.

 

V.Obsługa kadrowa

Ilość etatów będzie uzależniona od liczby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W placówce może być zatrudniony:

– kierownik,
– instruktor terapii zajęciowej,
– pedagog -terapeuta,
– psycholog,
– pracownik socjalny,

- asystent osoby niepełnosprawnej,
– inny niezbędny personel.

Zajęcia w Domu organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika są ustalane w indywidualnym planie wsparcia, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, przygotowanym przez zespół wpierająco-aktywizujący w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a także w miarę możliwości, przy udziale najbliższej rodziny uczestnika.

W ramach działalności Domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się także zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu.

 

VI.Dokumentacja prowadzona przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

 1. Dokumentacja zbiorcza winna zawierać:

– ewidencję obecności uczestnika na zajęciach,

– ewidencję uczestników czasowo przebywających w szpitalach,

– dzienniki dokumentujące pracę pracowników.

 1. Dokumentację indywidualną stanowią:

– kopia rodzinnego wywiadu środowiskowego,

– kopia decyzji administracyjnej kierującej do domu,

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu w domu,

– informacja o sprawności w zakresie samoobsługi,

– opis przyjętego postępowania wspierająco – aktywizującego i okresowa ocena jego wyników.

 

VII.Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

W roku 2016 Wójt Gminy Braniewo na realizację powyższego zadania przekaże maksymalnie 246.409,00 zł

Sporządzając budżet należy również przewidzieć ewentualne koszty dowozu i odwozu uczestników na zajęcia.

Powyższa kwota wynika z ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji przekazywanej na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy.

* Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Wkład własny 0% (powierzenie zadania) .

 

VIII.Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo i na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska     w zakładce INNE OGŁOSZENIA

 1. Załączniki wymagane do oferty:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) oświadczenie podmiotu

 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
 2. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 3. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru, spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

 

IX.Tryb, zasady, kryteria i termin wyboru oferty: 

 1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz.1118 z późn. zm.).
 2. Wójt Gminy Braniewo po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej podejmie decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja.
 3. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo.
 4. Oferty zawierające błędy formalne mogą zostać uzupełnione w terminie maksymalnym 3 dni.

Za błąd formalny oferty przyjmuje się:

1)złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;

2) złożenie oferty niespójnej z ogłoszeniem konkursowym;

3)złożenie oferty niekompletnie wypełnionej;

4)złożenie oferty bez wymaganych załączników;

5)złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych lub w przypadku kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem

6) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;

b)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadania publiczne;

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

f) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po terminie upływu składania ofert. Umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki .

O wyniku konkursu wszystkie podmioty zostaną powiadomione na piśmie.

 

X.Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacje nie mogą być udzielane na :

a) działania inwestycyjno-remontowe;

b) zakup budynków, zakup gruntów;

c)działalność gospodarczą;

d) organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z Gminą Braniewo umów,

e) na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu gminy;

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 2. Wójt Gminy Braniewo zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.
 3. Wójt Gminy Braniewo lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli i oceny realizacji zadania.
 4. Wójt Gminy Braniewo zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia partnerskiego z sąsiednią gminą na uczestnictwo podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Załączniki:

Oświadczenie

Wzór oferty


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii