INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXVII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przekazywanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Pęciszewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Braniewo na lata 2018-2021”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Przerwa 15 minut.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Braniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo za 2017 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2017 rok.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii