Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

Dzisiaj w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Braniewo.

 

"Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być tutaj z nami" - przed przystąpieniem do obrad zgromadzeni Radni, Sołtysi oraz Wójt Gminy Braniewo, oddali hołd zmarłej ś.p. Marii Zieniewicz-Tatar - Sołtysa Sołectwa Podgórze.
 
Niżej przedstawiamy porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Braniewo:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwały Nr 93/VIII/2020 Rady Gminy Branie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020-2025.
6. Uchwała Nr 94/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
7. Uchwała Nr 95/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
8. Uchwała Nr 96/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Zawierz.
9. Uchwała Nr 97/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Zawierz.
10. Uchwała Nr 98/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Podgórze.
11. Przerwa 15 minut
12. Uchwała Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Rodowo.
13. Uchwała Nr 100/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.
14. Uchwała Nr 101/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
15. Uchwała Nr 102/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
16. Uchwała Nr 103/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
17. Uchwała Nr 104/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
18. Uchwała Nr 105/VIII//2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze publicznej na terenie Gminy Braniewo.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa