Braniewo z dnia 06 marca 2017 r.

WGK 7320.1.2017.EB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Braniewo uchwały Nr 16/VII/2017 z dnia 24 lutego 2017r

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Braniewo

Wnioski dotyczące zmiany Studium mogą być składane w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5; 14-500 Braniewo.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy

Tomasz Sielicki

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

rewitalizacja

Sprawy obywatelskie

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa