Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli z Ukrainy.

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę.
Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na utrzymanie, w szczególności na pokrycie podstawowych wydatków takich jak żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba upoważniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane w sposób wskazany przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.
Wysokość świadczenia wynosi 300zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko i płatne jest jednorazowo.
Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w trzech formach:
*OSOBIŚCIE: w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
Tel: (0 55) 644 03 13-16
*ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, wysyłając na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
* W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
za pośrednictwem Portalu ePUAP jako pismo ogólne do urzędu wybierając w wyszukiwarce Urząd Gminy Braniewo.
Ponadto należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):
*dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
*informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,
*numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy),
Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):
*numer telefonu polskiego operatora
*adres poczty elektronicznej
*numer polskiego konta bankowego
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo lub pod nr tel. (0 55) 644 03 13-16.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa