Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W miniony piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Braniewo.

 

Oprócz obrad, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Braniewo Stanisławem Żołędziewskim złożyliśmy ciepłe życzenia i wręczyliśmy drobne upominki dla wszystkich Sołtysów, z okazji Dnia Sołtysa.
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022-2029.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Prątnik, Siedlisko, Kalina, Szyleny Kolonia, Prętki.
8. Uchwała w sprawie uzupełnienia wykazu przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Braniewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
10. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Rudłowo.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Rudłowo.
12. Przerwa 15 minut
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Stępień.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Stępień
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rusy.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Młoteczno.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lipowina.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rudłowo.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy części nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Żelazna Góra.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa