Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

STAWKI ZA ODPADY 2021

 

W związku ze znaczącą ilością zachorowań wśród pracowników Urzędu Gminy Braniewo na COVID-19, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie. Praca w Urzędzie odbywa się w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego. Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, by mimo braków kadrowych sprawy mieszkańców były rozpatrzone możliwie sprawnie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ), art. 39 ust.1 pkt 2-5 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2017, poz.1405) oraz uchwały Rady Gminy Braniewo Nr 16/VII/2017z dnia 24 lutego 2017r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Braniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 27 lutego 2018r.,w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 pokój nr 12 (sala konferencyjna) godz. od 12:30 do 14:30. W wyżej określonym terminie projekt zmiany Studium zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Braniewo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo (sala konferencyjna) o godz. 13:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo,
- o prognozie oddziaływania na środowisko zmiany Studium,
- o opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby Studium.

Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt zmiany Studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Braniewo, w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo lub na adres:
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Braniewo.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Mapa 1

Mapa 2

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

eu

Rada Seniorów Gminy Braniewo

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa