DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXX Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogity na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Bobrowiec.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Lipowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.183.2017 z dnia 14.07.2017 r.
 11. Przerwa 15 minut.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/114 o powierzchni 0,1546ha położonej w obrębie Wola Lipowska, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą KW EL1B/00018647/6.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Braniewo nieruchomości zabudowanej położnej w obrębie Bobrowiec.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2017-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa